Huisje (ver)kopen

Procedure koop en verkoop huisjes en toetreding tot de vereniging

De procedure

 1. Een lid van Tuinwijck meldt de voorgenomen verkoop van zijn/haar huisje aan de voorzitter van Tuinwijck (voorzitter@tuinwijck.nl), met de advertentie. Het lid krijgt van de voorzitter informatie over de procedure. De voorzitter informeert de penningmeester van de vereniging over de voorgenomen verkoop. 
 2. De voorzitter vraagt de tuin- en de bouwcommissaris een schouw uit te voeren van huisje, tuin en indien van toepassing wal en sloot. De schouwrapporten worden door de opstellers ingediend bij de voorzitter (met een afschrift aan de penningmeester). De voorzitter stuurt de rapporten aan de verkoper, met eventueel de mededeling dat de inhoud van de rapporten de overdracht (nog) in de weg staat. Huisje en tuin moeten bij de overdracht in overeenstemming zijn met de reglementen.
  Zolang geen uitvoering is gegeven aan de schouwrapporten, kan de overdracht van het huisje niet plaatsvinden en kan de potentiële koper niet worden toegelaten als lid van Tuinwijck.
 3. De verkoper draagt er zorg voor dat kopers zo spoedig mogelijk een afschrift ontvangen van de schouwrapporten.
  Als de koopovereenkomst in principe “rond” is, informeert de verkoper de voorzitter. Deze neemt contact op met de kennismakingscommissie.
 4. De kennismakingscommissie maakt een afspraak voor een gesprek met het nieuwe aspirant-lid van Tuinwijck.
  Doel van een gesprek is tweeledig:
  om informatie te geven over de vereniging en het lidmaatschap van Tuinwijck, en
  om het bestuur te adviseren omtrent de toelating als lid van de vereniging.
  Het aspirant-lid van Tuinwijck dient zorgvuldig kennis te nemen van de inhoud van de statuten, reglementen en nadere regels van het bestuur. Een exemplaar daarvan staat op de website. Bovendien krijgt hij/zij ook een exemplaar van de kennismakingscommissie.
 5. De kennismakingscommissie brengt advies uit aan de voorzitter. Deze informeert de penningmeester.
  Voordat het bestuur toestemming geeft tot verkoop, vraagt de voorzitter zo nodig de bouwcommissaris en tuincommissaris om na te gaan of op genoegzame wijze uitvoering is gegeven aan de schouwrapporten.
  Als de kennismakingscommissie negatief adviseert over toetreding als lid tot de vereniging, neemt het bestuur het initiatief voor een gesprek met koper en verkoper.
 6. Toestemming tot verkoop en toetreding als lid van Tuinwijck door het bestuur vindt plaats in een officiële bijeenkomst, die namens het bestuur geleid wordt door de voorzitter, bij voorkeur in aanwezigheid van de penningmeester of een ander bestuurslid. Aanwezig zijn verder verkoper en koper/aspirant-lid.
 7. De bijeenkomst bestaat uit twee gedeelten. Eerst wordt de verkoop van het huisje bezegeld. Daarna wordt de koper toegelaten als lid van Tuinwijck.

Toestemming overdracht huisje

 • ondertekening verkoopovereenkomst door koper, verkoper en bestuur
 • betalen overdrachtskosten: koper en verkoper betalen elk € 96,50
 • bespreken schouwrapporten
 • verrekening waterverbruik
 • verrekening met verkoper van resterende contributie, openstaande tuindiensten en eventuele andere kosten
 • overdracht sleutels toegangshek
Toetreding als lid van Tuinwijck

Het nieuwe lid toont:

 • een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie, dat niet ouder mag zijn dan een maand
 • een geldig, op naam gesteld legitimatiebewijs.

Het nieuwe lid ontvangt:

 • bewijs van lidmaatschap
 • een toelichting op het rooster voor de tuindiensten (zie website)
 • informatie over verzekeringen
 • Het nieuwe lid wordt aangemeld bij het Algemeen Verbond van Volkstuinders Verenigingen in Nederland (AVVN). Het lid ontvangt “De Tuinliefhebber” van het AVVN.

Inhoudelijk komen de volgende onderwerpen aan de orde

 • organisatie vereniging (ALV, bestuur, commissies)
 • Tuinwijck als vrijwilligersorganisatie (“we doen het met z’n allen”)
 • contributie (automatische incasso verplicht) + herfstnota
 • statuten/reglementen (tuindiensten, heg, pad, sloot, wal, bomen, snoeien, erfscheidingen
 • communicatie (Tuinwijcker, nieuwsbrief, website)
 • portier en huur kantine

29 november 2017
Het bestuur

Prijslijst VVTuinwijck 2016
Download hier de prijslijst >

 

Pin It