De bomen op Tuinwijck

In de ALV’s van 7 november 2015 en 14 mei 2016 heeft het bestuur de stand van zaken uiteengezet.

Ingevolge het huurcontract met de gemeente dient onze vereniging voor eigen rekening zorg te dragen voor zowel het klein als het groot onderhoud op Tuinwijck. Ook de bomen vallen daaronder. Als bomen schade veroorzaken, is de vereniging in principe aansprakelijk. Het AVVN heeft dat bevestigd. Weliswaar bieden onze verzekeringen dekking, maar niet onder alle omstandigheden. Risico’s worden met name gelopen als het onderhoud te wensen overlaat.

Op grond van gemeentelijke regelgeving is voor het kappen en fors snoeien van bomen die op een hoogte van 1,30 meter boven de grond een doorsnee hebben van 20 cm of meer, een omgevingsvergunning van de gemeente nodig (publiekrecht). Daar komt bij dat de bomen niet gekapt kunnen worden zonder toestemming van de gemeente als eigenaresse van de gronden op Tuinwijck (privaatrecht). Inmiddels heeft de gemeente al deze “vergunningplichtige” bomen op Tuinwijck geïnspecteerd, inclusief een aantal bomen aan de buitenkant van het hek langs de Helperzoom. Laatstbedoelde bomen vallen volgens de gemeente onder de zorgplicht van Tuinwijck, maar dat staat op dit moment nergens zwart op wit (zie hierna).

Hoe dit ook zij, “onze” bomen zijn nu opgenomen in het beheersysteem van de gemeente. Het is een sluitend systeem in die zin dat alle bomen waarvoor een “kapvergunning” nodig is , in dat systeem zijn opgenomen. De inhoud wordt regelmatig geactualiseerd. Dat betekent dat de inspecties periodiek door en voor rekening van de gemeente worden herhaald. De gemeente onderscheidt daarbij drie vormen:

  1. algemene zorgplicht (1 x 4 jaar)
  2. verhoogde zorgplicht voor bomen die door standplaats, conditie, ouderdom en omvang een verhoogd risico vormen (1 x per jaar), voor kastanjes en platanen ouder dan 30 jaar (3x per jaar, resp. 2 x per jaar) en
  3. verplichting tot onderzoek (bomen met gebreken).

Overigens hebben de inspecteurs erop gewezen dat het bomenbestand van Tuinwijck er kwalitatief goed voor staat. Monumentale bomen zijn er nauwelijks. Dat zijn bomen die 50 jaar of ouder zijn, met een levensverwachting van minimaal 10 jaren.

Gezien de inhoud van het contract, de opvatting van het AVVN en de lijn die de gemeente ook bij Stadspark volgt, heeft het bestuur geconcludeerd dat de zorgplicht voor Tuinwijck een vaststaand feit is. Tot voor kort werd binnen Tuinwijck aangenomen dat de huurders verantwoordelijk zijn voor de bomen op “hun” tuin, maar dat standpunt is niet langer houdbaar. Ook gezien de hoge kosten die verbonden kunnen zijn aan het kappen en onderhouden van bomen is het bovendien alleszins redelijk dat de vereniging die kosten voor haar rekening neemt.

Dit standpunt heeft naar de mening van het bestuur de volgende consequenties:

  • De vereniging is verantwoordelijk voor de bomen die in het beheersysteem van de gemeente zijn opgenomen. Huurders van de desbetreffende tuinen hebben geen enkele zeggenschap over die bomen. Andere bomen kunnen zonder tussenkomst van de gemeente worden gekapt, met dien verstande dat de eigen reglementen uiteraard van toepassing zijn.
  • Mocht een “vergunningplichtige” boom – een boom dus die in het systeem is opgenomen – zonder vergunning worden gekapt, dan is er sprake van een illegaal vellen van een houtopstand en dus van een strafbaar feit (proces-verbaal). De vereniging (lees: het bestuur) zal dan alsnog een aanvraag voor een vergunning moeten indienen, waarbij een hoger legestarief wordt gehanteerd. Er wordt een herplantplicht opgelegd. Bij deze herplantplicht wordt ervan uitgegaan dat de oorspronkelijke situatie zoveel mogelijk wordt teruggebracht. Het kappen zonder vergunning is bovendien een strafbaar feit. De gemeente zal een proces-verbaal opstellen, met alle gevolgen van dien.
  • Het bestuur kan alleen een vergunning aanvragen met een machtiging van Stadsbeheer. Reden is dat de gemeente eigenaar is van de grond en dus eigenaar van de bomen. Die machtiging wordt van geval tot geval aangevraagd en uitsluitend afgegeven als óók Stadsbeheer na belangenafweging (puntensysteem) tot de conclusie komt dat kappen gerechtvaardigd is. Als geen machtiging wordt afgegeven, kan geen vergunning aangevraagd worden.
  • Ook al hoeft een boom niet op grond van het inspectierapport te worden gekapt, dan nog kunnen individuele leden het bestuur gemotiveerd verzoeken een machtiging/kapvergunning bij de gemeente aan te vragen. In dit laatste geval moeten die leden zelf de eventuele legeskosten en de uitvoeringskosten betalen. De Vereniging betaalt alleen de kosten die direct samenhangen met de inspecties. Informatie over procedure en kosten is te vinden op de website van de gemeente Groningen: https://gemeente.groningen.nl/kapvergunning-aanvragen
  • Periodiek onderhoud (inclusief snoeien) is niet aan een vergunning gebonden (wél het voor de eerste keer knotten/kandelaberen). Leden die periodiek onderhoud willen uitvoeren doen dat voor eigen rekening en met inachtneming van de reglementaire bepalingen van Tuinwijck).

Wat betreft de bomen buiten het hek langs de Helperzoom zijn met de gemeente de volgende afspraken gemaakt:

  • Het onderhoud van de desbetreffende bomen wordt conform de inspecties voor één keer door en voor rekening van de gemeente uitgevoerd. Dat betekent onder meer dat een drietal bomen geveld zullen worden. Daarna is het onderhoud voor rekening van Tuinwijck. De komende jaren wordt nauwelijks onderhoud aan de desbetreffende bomen verwacht. Mochten zich echter wat dat betreft onvoorziene situaties voordoen, dan zal in onderling overleg met de gemeente een passende oplossing worden gezocht.
  • In het kader van de verlenging van het huurcontract met de gemeente in 2021 zal expliciet de vraag aan de orde zijn welke partij verantwoordelijk is voor de bomen buiten het hek. Er zal dan ook een kaart bij het contract worden gevoegd waarop de begrenzing van de gehuurde gronden expliciet is aangegeven (die kaart is er nu niet).

Bevestiging gemeente

De gemeente heeft de gemaakte afspraken inmiddels bij brief van 21 februari 2017 bevestigd. In de desbetreffende brief (in pdf in te zien) staat dat de gemeente bij nader inzien de zorg voor de bomen buiten het hek van Tuinwijck voorlopig voor haar rekening neemt en dat hierover in het kader van de nieuwe huurovereenkomst nadere afspraken gemaakt zullen worden. Bij dat nieuwe contract zal ook een duidelijke kaart worden gevoegd.